Škola pracuje podle vlastního celoročního vzdělávacího programu "Cesta k radosti", který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání MŠMT ČR. Je rozpracován do deseti integrovaných bloků, z nichž každý obsahuje několik tematických okruhů. Témata byla zvolena tak, aby zahrnovala vše podstatné, s čím se dítě během kalendářního roku setkává, aby korespondovala přirozeně s událostmi v životě dětí i v přírodě a zahrnula také hlavní křesťanské svátky.

 

Součástí programu je řada připravovaných mimořádných akcí: oslavy svátků a narozenin dětí, návštěvy divadelních představení, účast dětí ve výtvarných soutěžích, setkání s rodiči, mikulášská a vánoční nadílka, tříkrálové žehnání školky, účast dětí na Tříkrálové sbírce, masopustní karneval, návštěvy kostela sv. Jakuba, jarní kurz plavání, výlet, pobyt ve školce v přírodě, soutěžní dopoledne ke Dni dětí, slavnostní loučení s předškoláky apod.

 

Naším cílem je pokládat základy celoživotního vzdělávání podle individuálních možností dětí, rozvíjet je v samostatné a zdravě sebevědomé osobnosti, které si váží sebe i druhých. Chceme vést děti k správnému vztahu k sobě samým, mezi sebou navzájem, k ostatním lidem, okolnímu světu i k přírodě.

 

Klademe důraz na partnerskou spolupráci s rodinou. Usilujeme o to, abychom navazovali na výchovu dětí v rodině a doplňovali ji tím, že budeme dětem poskytovat dostatek mnohostranných a různorodých podnětů, které by napomáhaly jejich rozvoji i aktivnímu učení. Ve spolupráci s rodinou a na základě vlastních pozorování usilujeme o maximální poznání dítěte, z tohoto poznání vycházíme při stanovení individuálních a skupinových cílů vzdělávání.

 

Spolupracujeme dlouhodobě s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze, zajišťujeme zmapování školní připravenosti dětí a konzultace se speciálním pedagogem v prostorách mateřské školy.